Educaţie / Cultură / Sport

Şcoala Gimnazială Nr. 1
Str. Griviţei nr. 11
Telefon: 0240/571559
Fax: 0340100370
Email: scoala1macin@braila.astral.ro
scoala1macin.scoli.edu.ro


Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea”
Str. Florilor nr. 30
Telefon: 0240/571004
Email: scoalaghbanea_macintl@yahoo.com
www.scoala-ghbanea-macin.ro


Liceul “Gheorghe Munteanu Murgoci”
Str. Cetăţii nr. 19
Telefon: 0240/571747, 0240/572735
Fax: 0372872277
Email: murgoci.macin@yahoo.com
murgocimacin.ro


Liceul Tehnologic
Str. Vasile Alecsandri nr. 7
Telefon/Fax: 0240/572719


Biblioteca Orăşenească “Prof. Ion Buzea”
Str. Florilor nr. 31
Telefon: 0240/571830
Fax: 0240/571830
Email: biblioteca.macin@yahoo.com
bibliotecamacin.wordpress.com


Casa de Cultură “Grigore Kiazim”
Str. 1 Decembrie nr. 20
Telefon/Fax: 0340100312


Ansamblul Folcloric “Bujorii Dobrogei”

Instituţii de cult

Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli “Petru şi Pavel”
Str. Sfinţii Apostoli


Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli “Mihail şi Gavriil”
Str. 1 Decembrie


Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae
Str. Vânători
Telefon: 0240/571919


Biserica Ortodoxă Sfinţii Mucenici de la Niculiţel: Zotic, Atal, Camasie şi Filip
Str. Mircea Vodă nr. 34
Preot paroh: Istrati Marian Daniel
www.parohiamacin4.org


Mănăstirea “Sfântul Nicolae şi Sfânta Paraschiva”
Str. Agricultori nr. 2


Mănăstirea “Izvorul Tămăduirii”
În apropierea Izvorului Fântâna de Leac din Culmea Pricopanului


Geamia “Mestan Aga”

Adrese utile

Adrese utile în oraşul Măcin. Dacă doriţi să înscrie-ţi o adresă vă rugăm să completaţi fomularul de aici.

Conducerea Primăriei

VICEPRIMAR: Văcaru Gheorghe

Program audienţe: Joi: 09:00 – 12:00


SECRETAR: Florin Neacşu

E-mail: secretar_macin@yahoo.com

Contact

Adresa

Primăria oraşului Măcin
Măcin, Str. Florilor nr. 1
825300, Judeţul Tulcea, RomâniaProgram cu publicul

Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00


Formular de contact

Nume complet (*)

Adresa Email (*)

Telefon

Subiect

Tip cerere
Cerere acteReclamaţiiInformaţii generale

Mesaj

Cod de securitate
captcha


Viceprimar, Văcaru Gheorghe
Program audienţe: Joi: 09:00 – 12:00

Secretar, Neacşu Florin
E-mail: secretar_macin@yahoo.com


Serviciu Impozite şi Taxe Locale
Operator rol/Casier: Ion Aurora
Şef birou: Toader Felicia

Impozite şi Taxe Persoane Juridice: Călin Virginia – Liliana

Compartiment Registru Agricol
Ţurcan Ion
Ciobotaru Cristina

Birou Urbanism
Chirnogea Nicolaie
Şef birou: Matetovici Mioara

Birou Buget, Finanţe, Contabilitate
Popa Titina
Pătrînoiu Anişoara
Paraschiv Manuela
Şef birou: Voicu Cristina

Compartiment Stare Civilă
Stoica Vasilica
Program:
08:00 – 12:00 – primire documente
13:00 – 15:00 – eliberare documente

Birou Consultanţă Proiecte
Ţurcan Eugen Florin

Situatii de Urgenţă
Jalea Marian

Serviciile din subordinea Consiliului Local:

1) Direcţia de Asistenţă Socială
Str. Cetăţii nr. 19, Măcin
Telefon: 0340100102
E-mail: dasmacin@yahoo.com
Director executiv: Tiberius Dascălu

2) Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor
Str. Victoriei nr. 16, Măcin
E-mail: spclepmacin@yahoo.com
Telefon/fax: 0240571101

3) SC EDILITAR – SALUB TERM
Director Pricop Cristian Silviu
Str. Victoriei, Măcin
Telefon/fax: 0240572034

Componenţa Consiliului Local

Consiliul Local Măcin este compus din aleşii cetăţenilor oraşului. Actualul consiliul local are un mandat pentru perioada 2016 – 2020. Consiliul cuprinde un număr de 17 membri, care se întrunesc o dată pe lună.

Partidul Naţional Liberal: 9 locuri
Partidul Social Democrat: 5 locuri
Uniunea Naţional pentru Progresul României: 2 locuri
Partidul Mişcarea Populară: 1 loc

Bîlea PetricăPNL
Călin Coca SteluţaPNL
Gâdiuţă DănuţPSD
Dumitru VladimirPNL
Gândac DumitruPNL
Oglan Sorin-HoraţiuPNL
Adina ComşaPNL
Perianu AlexandruUNPR
Rusu Ionuţ AdrianPSD
Sandu MarianPNL
Staicu DragoşPSD
Stoian MirceaPSD
Văcaru GheorghePNL
Paltene DragoşPNL
Mihai GheorghePSD

Atribuţiile Consiliului Local

Atribuţiile Consiliului Local extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală

ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in condiţiile legii.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea imprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;
c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;
b) hotărăşte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii;
c) avizează sau aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situaţiile de urgenta;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbana;
12. evidenta persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitara;
17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.
(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu personae juridice romane sau străine, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, in condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.