COMUNICAT

Începând cu data de 16.03.2020, în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecţiei cu noul coronavirus – COVID 19, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Măcin ( S.P.C.L.E.P.) – Biroul Evidenţă Informatizată a Persoanei, activitatea de relaţii cu publicul se va desfăşura după cum urmează:

 1.  Cererea de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii stabilirea reşedinţei, se depune exclusiv prin programare prealabilă prin telefon, la nr. 0240571101.
  Astfel, depunerea documentelor pentru obţinerea cărţii de identitate se va face, în intervalul orar 08:30 – 13:30 şi 16:30 – 18:30, în zilele de luni, în intervalul orar 08:30 – 13:30 marţi şi miercuri, respectiv 13:30 – 16:30 în zilele de joi şi în intervalul orar 08:30 – 12:00 în zilele de vineri.
 2. În ceea ce priveşte ridicarea cărţii de identitate, accesul în sediul S.P.C.L.E.P. se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii, în intervalul orar 13:30 – 16:30 în zilele de luni, marţi şi miercuri şi în intervalul orar 08:30 – 13:30 în zilele de joi şi în intervalul orar 12:00 – 14:00 în zilele de vineri.
 3. Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiul destinat lucrului cu publicul.
  În funcţie de evoluţia situaţiei, se va reveni cu noi informaţii suplimentare.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă desfăşoară următoarele activităţi:

 • evidenţa persoanelor
 • stare civilă
 • informatică
 • secretariat şi arhivă

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă are în componenţă următoarele entităţi:

 • birou evidenţă informatizată a persoanei
 • birou stare civilă

Şef serviciu: Felea Marioara (audienţe: vineri 10-12)

Adresa: Str. Florilor nr. 55, Măcin, Telefon/fax: 0240571101, E-mail: spclepmacin@yahoo.com

Program de lucru cu publicul:

Depuneri documente Eliberări documente
Luni 08:30 – 13:30
16:30 – 18:30
13:30 – 16:30
Marţi 08:30 – 13:30 13:30 – 16:30
Miercuri 08:30 – 13:30 13:30 – 16:30
Joi 13:30 – 16:30 08:30 – 13:30
Vineri 08:30 – 12:00 12:00 – 14:00

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Măcin este organizat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Măcin, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002.

Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Oraşul Măcin este constituit, potrivit prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 şi din Legea nr. 13/2011.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi a Hotărârii de Guvern nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

Activitatea Serviciului Public Comunitar Local se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este condus de un Şef serviciu numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local Măcin, în condiţiile Legii 188/1999, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Şeful serviciului are obligaţia de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă.

Semestrial, şeful serviciului, verifică funcţionarii publici din subordine pe linia cunoaşterii atribuţiunilor, a temelor din programul anual de pregătire profesională precum şi a legislaţiei în domeniu.

Pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Local Măcin, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi dezvoltă relaţii de colaborare, control, ajutor şi îndrumare cu autorităţile publice, societăţi, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor are atribuţii pe linie de:
a) evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate;
b) informatică;
c) stare civilă;
d) analiză, sinteză, secretariat, arhivă şi relaţii publice.

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor execută atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.

În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea Serviciului are la bază relaţii de autoritate(ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control) potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi şi personalul subordonat acestora, în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului.

Structura organizatorică şi personalul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Măcin sunt stabilite conform organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Măcin, avizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, este:
– Birou Evidenţă Informatizată a Persoanei
– Birou Stare Civilă;

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din Oraşul Măcin, cât şi din comunele arondate: Smârdan, Jijila, Văcăreni, Grindu, I.C. Brătianu, Carcaliu, Greci, Turcoaia, Cerna, Dăeni, Dorobanţu, Ostrov, Peceneaga, Horia şi Hamcearca.

– O.G.R. nr. 84/30.08.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G.R. nr. 97 din 14 07. 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 119 din 16.10.1996, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.G.R. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
– O.G.R. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003;
– Hotărârea Guvernului României nr. 781 din 25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
– O.G.R. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002;
– Legea nr. 677 din 21.11.2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
– Legea nr. 544 din 12.10.2001, privind accesul la informaţiile de interes public;
– Hotărârea Guvernului României Nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
– Hotărârea Guvernului României Nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
– Hotărârile Consiliului Local al Oraşului Măcin;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a S.P.C.L.E.P.;
– Dispoziţiile directorului general al D.E.P.A.B.D.;
– Dispoziţiile Primarului Oraşului Măcin.

– evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate;
– informatică;
– stare civilă;
– analiză, sinteză, secretariat, arhivă şi relaţii publice.

– Biroul Evidenţă Informatizată a Persoanei
– Biroul Stare Civilă;

– realizarea concordanţei dintre obiectivele stabilite, sarcinile de îndeplinit şi posibilităţile de care dispun structurile din cadrul S.P.C.L.E.P.;
– identificarea şi promovarea unor forme şi metode eficiente de monitorizare a disfuncţiilor pe linie de evidenţă şi stare civilă, şi după caz, înlăturarea acestora;
– optimizarea functionalităţii birourilor şi a compartimentelor din cadrul S.P.C.L.E.P., corespunzător unei evaluări raţionale a nevoilor şi resurselor.

1. OBIECTIV GENERAL
Creşterea gradului de operativitate a rezolvării cererilor cetăţenilor care au solicitat acte de identitate şi de stare civilă, încadrarea cu personalul necesar, creşterea gradului de acţiune cu staţia mobilă şi actualizarea permanentă a bazei de date.
2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE
2.1. Optimizarea activităţii de planificare, organizare si creşterea gradului de operativitate în rezolvarea cererilor cetăţenilor care solicită acte de identitate şi stare civilă, precum şi a celor ale căror acte de identitate sunt expirate, încadrarea cu personalul necesar şi creşterea gradului de acţiune cu staţia mobilă pentru a veni în sprijinul cetăţenilor în vârstă, netransportabili şi a celor cu venituri reduse;
2.2. Asigurarea fundamentării, standardizării şi normării activităţii de evidenţă a persoanelor, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în domeniu;
2.3. Crearea condiţiilor tehnice şi logistice necesare producerii actelor de identitate(inclusiv a cărţii electronice de identitate), informatizării stării civile şi actualizării Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
2.4. Continuarea îmbunătăţirii înzestrării la nivelul standardelor prin derularea programelor de achiziţionare si modernizare de echipamente şi tehnică specifică, ţinâd cont de Normele de înzestrare emise de D.P.A.B.D.
3. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL
– îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor specifice conform prevederilor Fişelor posturilor şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare;
– pregătirea de specialitate a personalului;
– activitatea de organizare, asigurarea cu personal, folosirea şi evidenţa acestuia;
– ordinea interioară şi disciplina;
– activitatea de management resurse umane;
– activitatea logistică;
– activitatea medicală;
– activitatea financiar-contabilă;
– activitatea de comunicaţii şi informatică;
– activitatea de secretariat, arhivă şi relaţii cu publicul;
– capacitatea de conducere şi stilul de muncă a personalului cu funcţii de conducere şi modul cum acestea se reflectă în activitatea structurilor Serviciului.

Eliberare acte de identitate

În conformitate cu O.U.G. nr. 97 din 14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. De asemenea, există posibilitatea de reducere a termenului pentru obţinerea cărţilor de identitate în situaţii/motive care pot justifica o astfel de solicitare.

PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ

– CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (Anexa 15 se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
– certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie(certificatele trebuie să fie transcrise şi eliberate de autorităţile române – Primăria sectorului 1 Bucureşti);
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie ;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate = 7 lei;
NOTĂ:
– La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate;
– În cazul în care titularii cererii nu sunt şi titularii din actul locuinţei, la ghişeul serviciului se prezintă şi aceştia pentru a da „consimţământul să aibă domiciliul la adresa înscrisă în cerere”(titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate în original).

PRIMUL ACT DE IDENTITATE (PENTRU MINORII CU VÂRSTA DE 14 ANI – CEREREA SE DEPUNE ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI)

– CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente la subsolul CERERII, semnată atât de minor cât şi de părinte sau de reprezentantul legal );
– certificatul de naştere al minorului, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
– actul de identitate al unuia dintre părinţi (cel care însoţeşte minorul) sau al reprezentantului legal;
– documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu (acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare), original şi copie;
– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (plătită la Taxe şi impozite – U.A.T. Măcin, Str. Florilor nr. 1 = 7 lei).

NOTĂ: – În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii;
– Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic;
– Declaraţia prevăzută la aliniatul precedent, în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află;
– Persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani vor da câte o declaraţie, împreună cu părinţii (dacă aceştia nu există, rude apropiate) din care să rezulte motivele nepunerii în legalitate până la această vârstă, după care vor fi amprentate ş.a.m.d.;
– Cetăţenii români aflaţi în străinătate, împreună cu copii, pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv;
– La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate

EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE ST. CIVILĂ, ANULAREA, SCHIMBAREA FIZIONOMIEI ŞI PRESCHIMBAREA LA CERERE A BULETINULUI DE IDENTITATE

– CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (Anexa 11 – se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– actul de identitate şi cartea de alegător (dacă aceasta este pierdută se consemnează la rubrica „alte menţiuni” a cererii), dacă este cazul;
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi după caz, cel cu care face dovada adresei de reşedinţă (acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare), original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (plătită la Taxe şi impozite – U.A.T. Măcin = 7 lei).

NOTĂ: – Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul prezintă documentele prevăzute mai sus, precum şi hotărârea judecătorească rămasă „definitivă şi irevocabilă” sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, original şi copie;
– Când cetăţeanul nu este titularul imobilului, la ghişeu se prezintă şi titularii acestuia, pentru a-şi da „consimţământul de primire în spaţiu” (titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate, original).

DETERIORAREA, PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA ACTULUI DE IDENTITATE

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (Anexa 11 se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– actul de identitate (în cazul deteriorării sau distrugerii parţiale) şi cartea de alegător (dacă aceasta este pierdută se consemnează la rubrica „alte menţiuni” a cererii), dacă este cazul;
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă (acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare), original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (plătită la Taxe şi impozite – U.A.T. Măcin = 7 lei);
– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie.

NOTĂ: – Când cetăţeanul nu este titularul imobilului, la ghişeu se prezintă şi titularii acestuia, pentru a-şi da „consimţământul de primire în spaţiu” (titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate, original).

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE (CIP)

– CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (Anexa 11 se eliberează de la ghişeu şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal );
– actul de identitate (în cazul deteriorării sau distrugerii parţiale) şi cartea de alegător (dacă aceasta este pierdută se consemnează la rubrica „alte menţiuni” a cererii), dacă este cazul;
– documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu (certificatul de naştere; certificatul de căsătorie; hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă; certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare) – original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (plătită la Taxe şi impozite – U.A.T. Măcin = 1 leu);
– trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării, dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul; un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie.

NOTĂ: – Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri: când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate; în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;
– Când cetăţeanul nu este titularul imobilului, la ghişeu se prezintă şi titularii acestuia, pentru a-şi da „consimţământul de primire în spaţiu” (titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate, original).

SHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU RENUMEROTAREA IMOBILELOR

– CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (Anexa 11 se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– actul de identitate şi cartea de alegător (dacă aceasta este pierdută se consemnează la rubrica „alte menţiuni” a cererii), dacă este cazul;
– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare), original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (plătită la Taxe şi impozite – U.A.T. Măcin = 7 lei).

NOTĂ: – În cazul în care titularii cererii nu sunt şi titularii din actul locuinţei, la ghişeul serviciului se prezintă şi aceştia pentru a da „consimţământul să aibă domiciliul la adresa înscrisă în cerere”(titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate în original) . Când titularii „spaţiului de locuit” nu se pot prezenta la ghişeu, aceştia pot da o declaraţia de primire în spaţiu (ANEXA 12 sau ANEXA 13 – după caz) la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate;
– În cazul cetăţenilor din mediul rural, aceştia se pot prezenta la ghişeu cu ANEXA 12 dată în faţa poliţiştilor de la postul de poliţie al comunei (ştampilată, semnată şi înregistrată).

STABILIREA REŞEDINŢEI

– CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE STABILIRE A REŞEDINŢEI (Anexa 19 se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar);
– actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
– documentul găzduitorului cu care se face dovada adresei de reşedinţă (acte de proprietate încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare), original şi copie;
– actul de identitate al găzduitorului, original şi copie.

NOTĂ: – În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul posturilor de poliţie din mediul rural pe a cărei rază teritorială este situat imobilul;
– Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri universitare, instituţii de ocrotire şi protecţie socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, se menţionează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei;
– Copiii minori trebuiesc însoţiţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament pentru a semna cererea în faţa lucrătorului de evidenţă de la ghişeu;
– În cazul în care titularii cererii nu sunt şi titularii din actul locuinţei, la ghişeul serviciului se prezintă şi aceştia pentru a da „consimţământul să-şi stabilească reşedinţa la adresa înscrisă în cerere” (titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate în original).

PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE DORESC SĂ-ŞI SCHIMBE DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

– CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (Anexa 15 se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
– actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (plătită la Taxe şi impozite – U.A.T. Măcin = 7 lei).

PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ

-CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (-se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal);
– certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
– certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie transcrise şi eliberate de autorităţile române – Primăria sectorului 1 Bucureşti);
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (plătită la Taxe şi impozite – U.A.T. Măcin = 7 lei);

NOTĂ: La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate;
În cazul în care titularii cererii nu sunt şi titularii din actul locuinţei, la ghişeul serviciului se prezintă şi aceştia pentru a da „consimţământul să aibă domiciliul la adresa înscrisă în cerere” (titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate în original).

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

– CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (Anexa 18 se eliberează de la ghişeu şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular, în cazul minorilor aceasta este semnată şi de unul dintre părinţi sau de reprezentantul lor legal);
– paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
– certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române – original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz – original şi copie;
– dovada adresei de reşedinţă din România (acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare) – original şi copie;
– trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (plătită la Taxe şi impozite – U.A.T. Măcin = 1 leu).

NOTĂ: – Dacă pe filele paşaportului nu se regăsesc vizele sau ştampilele autorităţilor de frontieră, cetăţenii vor da o declaraţie în faţa lucrătorului de evidenţă din care să reiasă data intrării în ţară şi punctul de frontieră;
– În cazul în care titularii cererii nu sunt şi titularii din actul locuinţei, la ghişeul serviciului se prezintă şi aceştia pentru a da „consimţământul să aibă reşedinţa la adresa înscrisă în cerere” (titularii spaţiului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate în original).