Conducerea Primăriei

PRIMAR: Văcaru Gheorghe

Program audienţe: Joi: 09:00 – 12:00


VICEPRIMAR: Oglan Sorin Horaţiu


SECRETAR: Florin Neacşu

E-mail: secretar_macin@yahoo.com

Contact

Adresa

Primăria oraşului Măcin
Măcin, Str. Florilor nr. 1
825300, Judeţul Tulcea, RomâniaProgram cu publicul

Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00


Formular de contact

  Nume complet (*)

  Adresa Email (*)

  Telefon

  Subiect

  Tip cerere
  Cerere acteReclamaţiiInformaţii generale

  Mesaj

  Cod de securitate
  captcha


  Primar, Văcaru Gheorghe
  Program audienţe: Joi: 09:00 – 12:00

  Viceprimar, Oglan Sorin Horaţiu

  Secretar, Neacşu Florin
  E-mail: secretar_macin@yahoo.com


  Serviciu Impozite şi Taxe Locale
  Operator rol/Casier: Ion Aurora
  Şef birou: Toader Felicia

  Impozite şi Taxe Persoane Juridice: Călin Virginia – Liliana

  Compartiment Registru Agricol
  Ţurcan Ion
  Ciobotaru Cristina

  Birou Urbanism
  Chirnogea Nicolaie
  Şef birou: Matetovici Mioara

  Birou Buget, Finanţe, Contabilitate
  Popa Titina
  Pătrînoiu Anişoara
  Paraschiv Manuela
  Şef birou: Voicu Cristina

  Compartiment Stare Civilă
  Stoica Vasilica
  Program:
  08:00 – 12:00 – primire documente
  13:00 – 15:00 – eliberare documente

  Birou Consultanţă Proiecte
  Ţurcan Eugen Florin

  Situatii de Urgenţă
  Jalea Marian

  Serviciile din subordinea Consiliului Local:

  1) Direcţia de Asistenţă Socială
  Str. Cetăţii nr. 19, Măcin
  Telefon: 0340100102
  E-mail: dasmacin@yahoo.com
  Director executiv: Tiberius Dascălu

  2) Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor
  Str. Victoriei nr. 16, Măcin
  E-mail: spclepmacin@yahoo.com
  Telefon/fax: 0240571101

  3) SC EDILITAR – SALUB TERM
  Director Pricop Cristian Silviu
  Str. Victoriei, Măcin
  Telefon/fax: 0240572034

  Componenţa Consiliului Local

  Consiliul Local Măcin este compus din aleşii cetăţenilor oraşului. Actualul consiliul local are un mandat pentru perioada 2020 – 2024. Consiliul cuprinde un număr de 16 membri, care se întrunesc o dată pe lună.

  Partidul Naţional Liberal: 7 locuri
  Partidul Social Democrat: 6 locuri
  Partidul Mişcarea Populară: 2 locuri
  Consilier Local Independent: 1 loc

  1Anton TudorelPMP
  2Bâlea PetricăPNL
  3Borţun ŞtefanConsilier Local Independent
  4Călin Coca-SteluţaPNL
  5Cireaşe FlorinPSD
  6Dumitru VladimirPNL
  7Gâdiuţă DănuţPSD
  8Mangâr Mircea-FlorianPNL
  9Mândră IonelPNL
  10Oglan Sorin-HoraţiuPNL (VICEPRIMAR)
  11Paltene DragoşPNL
  12Perianu AlexandruPMP
  13Rusu Ionuţ-AdrianPSD
  14Stoian MirceaPSD
  15Tihanov Livia-NicoletaPSD
  16Teoharidis MihaiPSD

  Atribuţiile Consiliului Local

  Atribuţiile Consiliului Local extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală

  ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
  (2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:
  a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
  b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
  c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
  d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
  e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.
  (3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
  a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
  b) aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
  c) exercita, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in condiţiile legii.
  (4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
  a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;
  b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea imprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;
  c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;
  d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;
  e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
  f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
  (5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
  a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;
  b) hotărăşte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii;
  c) avizează sau aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
  d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
  (6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
  a) asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
  1. educaţia;
  2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială;
  3. sănătatea;
  4. cultura;
  5. tineretul;
  6. sportul;
  7. ordinea publica;
  8. situaţiile de urgenta;
  9. protecţia şi refacerea mediului;
  10. conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
  11. dezvoltarea urbana;
  12. evidenta persoanelor;
  13. podurile şi drumurile publice;
  14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;
  15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
  16. activităţile de administraţie social-comunitara;
  17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
  18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
  19. alte servicii publice stabilite prin lege;
  b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
  c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
  d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
  e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
  f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.
  (7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
  a) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu personae juridice romane sau străine, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
  b) hotărăşte, in condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
  c) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.
  (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
  (9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.