NOTIFICARE

Conform prevederilor Ordonanța de urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, administraţia publică în unitatea administrativ teritorială se organizează şi funcţionează în temeiul principiului autonomiei locale.

U.A.T. Orașul Măcin utilizează datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

 • educaţia;
 • serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 • sănătatea;
 • cultura;
 • tineretul;
 • sportul;
 • ordinea publică;
 • situaţiile de urgenţă;
 • protecţia şi refacerea mediului;
 • conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 • dezvoltarea urbană;
 • evidenţa persoanelor;
 • podurile şi drumurile publice;
 • serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 • activităţile de administraţie social-comunitară;
 • locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 • punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • alte servicii publice stabilite prin lege;

Scopurile prelucrării, pe activităţi:

 • Impozitele şi taxele locale, amenzi contravenţionale, muncă în folosul comunităţii;
 • Colectare debite/ recuperare creanţe;
 • Emitere autorizaţii/ licenţe;
 • Resurse umane;
 • Fond funciar;
 • Gestiunea economico-financiară şi administrativă;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică;
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată;
 • Evidenţa populaţiei şi Stare civilă;
 • Protecţia şi asistenţa socială;
 • Urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • Registrul electoral – evidenţă electorală;
 • Arhivă;
 • Statistică;
 • Registratura, Relaţii publice, Secretariat;
 • Soluţionare petiţii/sesizări;
 • Gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese.

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016).

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal:
Autorităţile statului, inclusiv autorităţi fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15)
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
 • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (art.17)
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
 • Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal.

Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiţi la Registratura Orașului Măcin sau îl puteţi descărca de pe site-ul instituţei www.macin.ro secţiunea Protecţia Datelor. Cererea se poate depune la Registratura din cadrul Primăriei orașului Măcin, poate fi transmisă la adresa de e-mail: primaria_macin@yahoo.com sau poate fi trimisă prin poştă la sediul instituţiei, loc. Măcin, str. Florilor nr.1, județul Tulcea, cod 825300

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum şi dreptul la o cale de atac eficientă.

Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Primăria orașului Măcin vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Datele de contact ale persoanelor responsabile cu protecţia datelor (DPO):

Nicoleta RAȚĂ, email: primaria_macin@yahoo.com, tel:0240571354

Procerduri:

Procedură privind exercitarea drepturilor persoanelor

Procedură privind raportarea și tratarea incidentelor de securitate

Procedură privind utilizarea internetului și a e-mailului

Procedură privind păstrarea datelor cu caracter personal

Procedură privind gestionarea datelor cu caracter personal

Procedură privind obținerea / revocarea consimțământului

Procedură privind supravegherea video

Procedură privind stocarea și protejarea înregistrărilor datelor cu caracter personal

Procedură privind soluționarea cererilor pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate

Procedură privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

Procedură privind securitatea datelor cu caracter personal

Procedură privind accesul la date cu caracter personal

Regulment nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Declarație de consimțământ

Anexa 2 Modele Cereri Exercitare Drepturi