Anunţ selecţie parteneri în cadrul programului operaţional capital uman 2014 – 2020

Primaria Orasului Macin anunta organizarea unei proceduri de selectie parteneri pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa pritoritara 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectiv specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana. In acest mod, proiectele care urmeaza sa fie finantate in cadrul Obiectivului specific 3.7. sunt menite sa contribuie la implementarea Pachetului Anti-Saracie, promovat de Guvernul Romaniei.

Consultare asupra propunerilor de aprobare a “Amenajament Pastoral – Proiect de amenajare, organizare şi exploatare”

Primăria Oraşului Măcin
Data anunţului: 24.10.2016

Consultare asupra propunerilor de aprobare a “Amenajament Pastoral – Proiect de amenajare, organizare şi exploatare
Iniţiator: Primar Topoleanu Nicolae

Publicul este invitat să transmită observaţii asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Oraş Măcin în perioada 24.10.2016 – 24.11.2016 între orele 8-16.
Publicul este invitat să participe la dezbaterea publica din data de 28.11.2016, ora 9.
Răspunsurile la observaţiile transmise va fi afişat la avizierul Primăriei Oraşului Măcin.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este: Milea Anca

Adresa: Primăria Oraşului Măcin, Str. Florilor nr. 1
Telefon: 0240571354

Proiect regulament local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza oraşului Măcin

Proiect regulament local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza oraşului Măcin.

Restricţii de circulaţie pe Digul şosea Măcin – Smîrdan, 15-17 martie 2016

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA
HOTĂRÂREA Nr. 18

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului judeţului Tulcea nr.56/10.03.2015, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 11 martie 2016;

Având în vedere situaţia existentă pe Fluviul Dunărea, constând în creşteri de debite şi niveluri cu riscul depăşirii cotelor de apărare şi luând în considerare atenţionarea hidrologică COD GALBEN emisă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;

Ţinând cont de adresa C.N.A.D.N.R./Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa – Secţia Drumuri Naţionale Tulcea nr.1021 din 11.03.2016 şi luând in considerare solicitarea inaintată de Consiliul Judeţean Tulcea prin adresa nr.2623/11.03.2016;

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005 şi a Hotărârii Guvernului nr.1491/2004;

HOTĂRĂŞT E :

Art.1 In perioada 15-17 martie 2016, se interzice circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată (masa proprie plus încărcătura) mai mare de 7,5 tone şi se restricţionează viteza maximă de circulaţie a autovehiculelor pe Digul şosea Macin – Smîrdan (DN 22, E87), km 87+115 – 96+000, ca urmare a creşterii cotelor apelor Dunării, astfel:

• 40 km/h autocamioane;
• 60 km/h autoturisme.

Art.2 Începând cu data de 11 martie 2016, se instituie restricţii de viteză şi tonaj pe următoarele sectoare de drumuri judeţene din judeţul Tulcea:

1. Drumul judeţean DJ 222 N, sectorul Tudor Vladimirescu-Plaur, km 3+730 – 21+730:
– masa totală maximă admisă: 20 tone;
– viteza maximă admisă: 40 km/h.

2. Drumul judeţean DJ 222 N, sectorul Plaur-Chilia Veche, km 21+730 – 78+309:
– masa totală maximă admisă: 7 tone;
– viteza maximă admisă: 40 km/h.

3. Drumul judeţean DJ 222 M, DN 22 E, loc. Grindu, km 0+000 – 10+300:
– masa totală maximă admisă: 20 tone;
– viteza maximă admisă: 40 km/h.

Art.3 Excepţie de la prevederile art.1 şi art.2 fac: mijloacele auto de transport persoane, cele care aprovizionează cu alimente localităţile din Delta Dunării, pompierii, poliţia, salvarea, poşta, precum şi mijloacele auto care execută lucrări de eliminare a pericolului de inundaţii.

Art.4 Începând cu data de 11 martie 2016, se instituie restricţii de viteză până la limita producerii valurilor in vederea protejării lucrărilor de apărare impotriva inundaţiilor, pe toate relaţiile de transport în Delta Dunării.

Art.5 Prevederile art.2 – art.4 se vor menţine până la data la care nu va mai exista pericolul degradării digurilor.

Art.6 Prin grija Centrului operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor implicate, pentru punere în aplicare.

Emisă astăzi, 11 martie 2016.

PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
PREFECT,
BĂDIŢĂ MARIN

ANUNŢ: Depunerea cererilor de subvenţie pentru anul 2016

Vineri, 26.02.2016 ora 9:00, în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Măcin va avea loc informarea fermierilor cu privire la depunerea cererilor de subvenţie pentru anul 2016, sectorul vegetal şi animal.

Măcin Mountain Fun – Cursa copii

Sambata, 6 iunie, asteptam copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 15 ani pentru a participa, in functie de aptitudinile fiecaruia, la concursurile de mountainbike si cross, organizate de Asociatia Bike Works din Galati, cu implicarea membrilor Asociatiei de Turism Muntii Macinului. Read more

Clubul de Vacanta

Ca urmare a succesului pe care l-a avut Clubul de Vacanta din vara anului 2014, Biblioteca Orasenesca Macin va continua activitatea Clubului in perioada 20 iulie – 7 august 2015. Read more

Atribuţiile Primarului

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Oraşului Măcin îndeplineşte următoarele atribuţii, după cum urmează:

Art. 68
(1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;

c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;

d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;

e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

f) exercita functia de ordonator principal de credite;

g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;

m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;

o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii

r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

ş) indeplineste functia de ofiter de stare civila;

t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

ţ) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;

v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

(2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

Art. 69
(1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.

(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art. 70
(1) Primarul deleaga viceprimarului sail, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in eel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin.(l )lit.j),m),p),r),v),x),si y).

(2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(l) lita)-f),h),i),k),l)si t),nu pot fi delegate.

Art. 71
(1) In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.