30.05.2023ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
24.04.2023ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
24.04.2023ÎNȘTIINȚARE. Prin prezenta vă facem cunoscut că în dimineaţa zilelor de 25 şi 26 aprilie 2023, vom efectua tratamente cu insecticide (Mospilan 20SC şi Mavrik 2F) la culturile de orz şi rapiţă care se află în raza comunelor Văcăreni și Smârdan
12.04.2023ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
03.03.2023ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
25.01.2023PROCES-VERBAL de afișare a regulamentului privind cuantumul amenzilor aplicate de Serviciul de Poliție Locală al Orașului Măcin
05.01.2023ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
19.12.2022ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
07.12.2022ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
10.11.2022ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
03.11.2022ANUNŢ COLECTIV. În temeiul art. 47, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:
25.10.2022Către operatorii economici producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum şi cei care supraambalează produse ambalate, operatorii economici colectori / reciclatori / valorificatori de deşeuri de ambalaje și Primăriile din județul Tulcea, referitor la raportarea privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje pentru anul 2021
11.08.2022ANUNȚ referitor la Planul de selecție – componenta integrală pentru desemnarea a 7 (șapte) membri în Consiliul de Administrație a SC EDILITAR SALUB-TERM SRL
01.07.2022ANUNȚ privind selecția pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC EDILITAR SALUB TERM SRL Măcin
Componența inițială
Matricea membrii Consiliu de Administrație
Formulare înscriere candidați
Reguli generale pentru redactarea Declarației de Intenție

06.04.2022ANUNȚ PUBLIC. ACHIZIȚIE PUBLICĂ DIRECTĂ. UAT PRIMĂRIA MĂCIN intenţionează să achiziţioneze „servicii de lucrări de înregistrare sistematică pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale de pe raza UAT MACIN” conform cerinte contract de finantare nr. 1522/1663/17.02.2022, încheiat între OCPI Tulcea şi UAT MĂCIN
29.03.2022ANUNȚ PUBLICITATE. INVITAȚI-PARTICIPARE. În vederea înscrierii în catalogul electronic a ofertelor privind ”Servicii publicitate (Rev.2)”CPV79341000-6 pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Liceul Gheorghe Munteanu Murgoci” – SMIS 133951, până la data de 04.04.2022 ora 16:00
28.03.2022ANUNȚ PUBLIC. ACHIZIȚIE PUBLICĂ DIRECTĂ. UAT Primăria Măcin intenționează să achiziționeze „servicii de lucrări de înregistrare sistematică pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale de pe raza UAT Măcin” conform cerințe contract de finanțare nr. 1522/1663/17.02.2022 încheiat între OCPI Tulcea și UAT Măcin
15.03.2022Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
27.01.2022ANUNȚ. Primăria orașului Măcin, aduce la cunoștință ca în data de 09.02.2022, ora 10:00, la sediu din str. Florilor nr. 1 are loc ȘEDINȚĂ PUBLICĂ privind informarea proprietarilor cu privire la lucrările de înregistrare sistematică pe raza U.A.T. Oraș Măcin, în extravilan, având ca finalitate înregistrarea gratuită a acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
17.12.2021PROCES. VERBAL. Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afișării la panoul de Afișaj al Orașului Măcin, a anunțului privitor la intenția autorității executive din Orașul Măcin, de a supune spre adoptare Consiliului Local al Orașului Măcin, județul Tulcea privind însușirea proiectului de stemă a Orașului Măcin, județul Tulcea.

Potrivit dispozițiilor legale in materie, în termen de 5 zile de la data prezentei, pot fi trimise în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii; în situația în care nu vor fi depuse propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acesta va fi înaintat spre analiză și aprobare, autorităților deliberative din Orașul Macin, Județul Tulcea, respectiv Consiliul Local al Orașului Macin, în forma în care a fost făcut public.

26.11.2021ANUNȚ pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație ai SC EDILITAR SALUB-TERM SRL
22.11.2021Primăria oraşului Măcin, aduce la cunoştinţă publică că în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4 şi 8 (Tarla 4, Tarla 7, Tarla 8, Tarla 9, Tarla 10, Tarla 11, Tarla 13, Tarla 14, Tarla 15, Tarla 16, Tarla 17 , Tarla 25, Tarla 27/192) situate pe raza U.A.T. Oraş Măcin, în extravilan, se derulează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, având ca finalitate înregistrarea gratuită a acestora în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
29.06.2021Ghidul solicitantului privind Regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orșului Măcin pentru activități nonprofit de interes local desfășurat în cursul anului 2021
07.04.2021ANUNŢ.Urmare adresei Instituției Prefectului – jud. Tulcea nr. 4009/01.04.2021, înregistrată la Primăria Orașului Măcin cu nr. 4763/01.04.2021, aducem la cunoștință rururor fermierilor, de pe raza U.A.T. Măcin, măsurile de dezvoltare rurală care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România.
05.01.2021RAPORT privind modul de ducere la indeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up)
04.01.2021RAPORT privind modul de ducere la indeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up)
04.01.2021RAPORT privind modul de implementare a recomandărilor transmise prin Scrisoarea cu recomandări nr. 212019 (Raport de follow-up)
17.12.2020Răspuns AQUASERV S.A. Tulcea în urma solicitării nr. 14253/13.11.2020
14.12.2020Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de construire pentru obiectivul de investitiţii dezvoltarea infrastructurii rutiere privind eliminarea traficului greu din orasşul Măcin”
22.98.2020Instituţia prefectului jud. Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de înmatriculări, că începând cu data de 22.09.2020, SPCRPCIV Tulcea, va operaţionaliza un sediu secundar, în localitatea Măcin, care va funcţiona în incinta Poliţiei Oraş Măcin, din Măcin, str. 1 decembrie 1918, nr. 73A
26.08.2020Comunicat din partea Comisiei de evaluare a planurilor de afaceri în cadrul Concursului de Planuri de Afaceri din cadrul proiectului “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”. Lista finală – planuri de afaceri selectate pentru finanţare
23.07.2020Orașul Măcin, în calitate de beneficiar al proiectului POCU/140/4/2/114715 aduce la cunoștință persoanelor care au participat la cursul de ,,Competențe antreprenoriale’’, din cadrul proiectului “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”, lansarea concursului pentru finanțarea planurilor de afaceri. Persoanele sunt rugate să depună planurile de afaceri propuse spre finanțare până la data de 16.08.2020
03.07.2020Lansarea proiectului “Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Poliția Locală Măcin, Serviciul public local comunitar de evidența populației Măcin”
03.07.2020Lansarea proiectului “Cresterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Spitalul Orășenesc Măcin”
03.07.2020Lansarea proiectului “Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Primăria Oraș Măcin”
16.04.2020Ţinând cont de prelungirea stării de urgenţă conform decretului nr. 240 / 14.04.2020 emis de Preşedintele României cât şi a comunicatului nr. 5396 / 15.04.2020 emis de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea vă comunicăm următoarele:
13.04.2020În atenţia tuturor fermierilor, beneficiari ai subvienţiilor A.P.I.A. Ca urmare a înştiinţării primite pe mailul Primăriei Oraşului Măcin, de la Direcţia Agricolă Judeţeană Tulcea, vă facem cunoscut faptul că până la data de 15.04.2020, trebuiesc finalizate Centralizarea Înştiinţarilor / Cererilor privind Calamităţile.
Vă rugăm ca până la această dată să înregistraţi la sediul Primăriei Oraşului Măcin cererile dumneavoastră. Formularele sunt timp şi pot fi ridicate de la sediul Primăriei sau descarca de aici.
08.04.2020ANUNŢ. Începând cu data de 01.04.2020, colectarea şi transportul deşeurilor municipale se face de către SC JT GRUP SRL, conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale în jud. Tulcea […]
Prin H.C.L. nr. 19 / 31.03.2020 s-a aprobat taxa specială de salubrizare în cuantum de 9.5 lei/persoană/lună. Taxa specială de salubrizare se va achitata lunar, până la data de 30 a lunii în curs.
În vederea stabilirii taei speciale de salubrizare persoanele fizice vor depunde declaraţii de impunere la serviciul V.B.L. Termenul de depunere este 30.04.2020.
07.04.2020În atenţia cultivatorilor de tomate şi usturoi,
Vă facem cunoscut publicarea în Monitorul Oficial a HG nr. 248/2020 privind schema ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, prin care se acordă, până la 3000 euro / an pentru legumicultorii care cultivă tomate în solar / seră pe minim 1000 mp.
20.03.2020Având în vedere contextul epidemiologie actual, pentru evitarea deplasărilor angajaţilor/reprezentanţilor instituţiilor publice/operatorilor economici, cu documente la Primăria Oraşului Măcin, vă informăm că în perioada următoare serviciul de registratură îşi va restrânge activitatea cu publicul, ca urmare vă rugăm să transmiteţi documentele astfel:

prin e-mail la adresa: primăria macin@yahoo.com;
prin fax la numărul 0240573950
Precizăm faptul că primirea cererilor de la cetăţeni se vor face prin intermediul adresei de e-mail primaria_macin@yahoo.com.

Bonificaţia de 10% pentru taxe şi impozite se prelungeşte până la data de 30 iunie 2020.

De asemenea, anunţăm pe toţi cei interesaţi că pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.03.2020 se suspendă audienţele din cadrul Primăriei Oraşului Măcin.

16.03.2020In atenţia beneficiarilor subvenţiilor A.P.I.A.,

Apreciind cu maximă responsabilitate evoluţia COVID-19, conducerea A.P.I.A., susţinută de M.A.D.R. a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plată începând cu data de 16.03.2020, până la data de 06.04.2020, iar în funcţie de evoluţia virusului vor lua măsurile care se impun.

Ca urmare a sistării activităţii cu publicul la nivelul instituţiei A.P.I.A., Primăria Oraşului Măcin aduce la cunoştinţa beneficiarilor subvenţiei A.P.I.A. că pentru această perioadă nu se vor elibera adeverinţe.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

09.03.2020PROPUNERE FINALĂ PUZ şi Memoriu Tehnic Explicativ aferent pentru terenul situat în extravilan oraş Măcin, T16, P408/2, în vederea realizării “Construire spaţiu agrement, restaurant cu anexă P+1E parţial, terasă şi piscină”
04.03.2020COMUNICAT DE PRESĂ. Începe vizarea carnetelor de rentă viageră. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2019, rentierii agricoli se pot prezenta pentru obţinerea vizei anuale, începând cu data de 2 martie până la 31 august 2020, personal ori prin mandatar/cutator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA.
27.02.2020PROCES – VERBAL de afişare a actului administrativ înregistrat sub nr. 2674/27.02.2020.
20.02.2020DECIZIE de instituiere a măsurilor asiguratorii
18.02.2020PROCES – VERBAL de afişare a actului administrativ înregistrat sub nr. 1652/11.02.2020.
04.02.2020ANUNŢ. U.A.T. Oraşul Macin, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), art. 4, art. 19 alin. (5) şi ale 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, precum şi cu prevederile art. 14 şi art. 15 din Ordinul nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management va analiza noul proiect de management al managerului care a obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la Casa de Cultură “Grigore Kiazim” Măcin
23.01.2020Model de contract societăţi comerciale încheat cu JT GRUP SRL
30.09.2019Funcţiile din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin, conform art. 33 din Legea 153/2017
19.09.2019Prin adresa nr. 2/54/RTR/16.09.2019 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului lansează: campania naţională “28 Septembrie 2019 SOS – Ambrozia” – Mişcare civică pentru mediu şi sănătate cu implicare naţională pentru combaterea plantei invazive Ambrosia Artemisiifolia – Iarba pârloagelor, campanie lansată ca urmare a răspândirii exagerate la nivel naţional a ambroziei şi a numărului mare de persoane care au dezvoltat alergii la această plantă.

Având în vedere cele de mai sus, vă comunicăm că în data de sâmbătă 28.09.2019, în intervalul orar 10.00 – 15.00 se va desfăşura la nivel naţional campania pentru combaterea plantei invazive ambrozia, care are drept scop prevenirea răspândirii polenului până la sfâşitul lunii octombrie, cât şi reducerea rezervei de seminţe pentru următorii ani.

15.07.2019ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. Prin prezenta vă invităm să vă înscrieţi în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP-SICAP oferta privind “Servicii de traducere (Rev.2)” – cod CPV 79530000-8, până la data de 19.07.2019 ora 11:20 (nr anunt SEAP/SICAP: ADV 1089681).
02.07.2019ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. Prin prezenta vă invităm să vă înscrieţi în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP-SICAP oferta privind “Servicii de traducere (Rev.2)” – cod CPV 7953000-8, până la data de 05.07.2019 ora 11:45.
29.05.2019ANUNŢ. ACHIZIŢIE PUBLICĂ. UAT PRIMĂRIA MĂCIN intenţionează să achiziţioneze “servicii de diriginte de şantier (supraveghere lucrări)” pentru lucrările de execuţie la proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci oraş Măcin, judeţul Tulcea” contract finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.).
28.05.2019ANUNŢ. Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, vă invită luni, 10 iunie 2019, în sala de şedinţe a Primăriei Măcinm, ora 15:30, pentru dezbaterea proiectului: “Elaborarea planului de managment pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche – Braţul Măcin, ROSCI0012 Braţul Măcin şi rezervaţia naţională Lacul Traian, care a fost aprobat spre finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4.
23.05.2019ANUNŢ PUBLICITAR. INVITAŢIE-PARTICIPARE. Prin prezenta vă invităm să vă înscrieţi în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP-SICAP oferta privind “Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2)” cod CPV 71322000-1, până la data de 30.05.2019 ora 16:00.
17.05.2019PUBLICAŢIE. Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 29 / 2019, privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electeorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019, coroborate cu prevederile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 3/2000, se aduce la cunostinţă publică: Pentru Referendumul naţional din 26 mai 2019 se va vota în cadrul acelorlaşi secţii de votare organizate pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019.
08.05.2019ANUNŢ. Prin prezentul anunţ, Ocolul Silvic Măcin aduce la cunoştinţa persoanelor interesate din localitatea Măcin, că are în vânzare directă către populaţie următoarele loturi de lemn destinat încălzirii locuinţelor, fasonat la metru, fără posibilitate de încărcare şi transport.
26.03.2019Funcţiile din cadrul UAT Măcin conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
25.03.2019Salarii Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin
07.03.2019Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2011 în anul 2018
07.02.2019Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local Măcin
17.12.2018Lista scurtă candidaţi în procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al SC ECOSALTECH SA
28.11.2018Lista privind stabilirea ordinii de prioritate pentru solicitanţii care au acces la locuinţă A.N.L.
15.11.2018ANUNŢ. Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului vă informează că este deschisă campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent maternal profesionist.
06.11.2018ANUNŢ pentru recrutarea şi selecţia a 5 membrii ai Consiliului de Administraţie al Societăţii ECOSALTECH SA Măcin
01.11.2018PLAN DE SELECŢIE. Componenta iniţială pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administraţie al societăţii ECOSALTECH SA Măcin
28.09.2018Funcţiile din cadrul UAT Măcin conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
26.09.2018Funcţiile din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măcin conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
20.09.2018Proces-verbal de afişare pentru constituirea taxelor speciale: habitat; cununii; depozitare moloz.
12.09.2018Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea către Comisia municipală/orăşenească/comunală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Prin prezenza, vă aducem la cunoştinţă că în Monitorul Oficial al României nr. 679/06.08.2018 a fost publicată Lege nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, lege ce a intrat în vigoare începând cu 09.08.2018.
04.07.2018Regulament privind desfăşurarea activităţilor de picnic în oraşul Măcin
15.05.2018Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare.

Primăria Oraşului Măcin, titular al proiectului “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – Construire Park & Ride” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de incadrare de citre A.P.M. Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban in contextul dezvoltirii durabile a oraşului Măcin obiect de investiţie – Construire Park & Ride”, propus a se realiza în intravilanul oraşului Măcin, str. Brăilei, nr. 9D, jud. Tulcea.

15.05.2018Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare.

Primăria Oraşului Măcin, titular al proiectului “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – Modernizare stradă şi trotuare destinate prioritar pentru transportul public şi zona pietonală” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de incadrare de citre A.P.M. Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban in contextul dezvoltirii durabile a oraşului Măcin obiect de investiţie – Modernizare stradă şi trotuare destinate prioritar pentru transportul public şi zona pietonală”, propus a se realiza în intravilanul oraşului Măcin, str. Eternităţii, jud. Tulcea.

15.05.2018Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare.

Primăria Oraşului Măcin, titular al proiectului “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – Construire autobază pentru mijloace de transport” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de incadrare de citre A.P.M. Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “serviciul integrat de transport public urban in contextul dezvoltirii durabile a oraşului Măcin obiect de investiţie – Construire autobază pentru mijloace de transport”, propus a se realiza în intravilanul oraşului Măcin, str. Crizantemelor, nr. 63A, jud. Tulcea.

08.05.2018ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – construire autobază pentru mijloace de transport”
08.05.2018ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – modernizare stradă şi trotuare destinate prioritar pentru transportul public în zona pietonală”
07.05.2018ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Măcin – obiect de investiţie – construcţie park & ride”
05.04.2018Anunţ mediu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Măcin
30.03.2018Funcţii din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măcin, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
30.03.2018Funcţii din cadrul U.A.T. Măcin, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
23.03.2018ANUNŢ. Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea referitor la măsurile de protecţie a păsărilor
08.03.2018ANUNŢ în atenţia crescătorilor de păsări
30.01.2018ANUNŢ PUBLIC. PRIMĂRIA U.A.T. MĂCIN având sediul cu sediul în orașul Măcin, Str. Florilor, nr. 1, județul Tulcea, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Măcin, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul PRIMĂRIEI U.A.T. MĂCIN, Str. Florilor, nr. 1, județul Tulcea, de luni până vineri între orele 8:00-16:00, și pe siteul www.macin.ro.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea cu sediul în str.14 Noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

21.11.2017Urmare a adresei nr. 21251 din 07.11.2017 a Ministerului Afaceritor Interne, se aduce la cunostinţă că Ministerul Afacerilor Externe solicită sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale pentru promovarea şi diseminarea informaţiilor cu privire ra reţeaua Solvit.
29.09.2017Funcţiile din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Măcin conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
24.08.2017INVITAŢIE DE PARTICIPARE. ACHIZIŢIE DIRECTĂ. “Servicii de reparaţii instalaţii electrica sala de sport”
28.07.2017În atenţia: crescătorilor de ovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice.
19.07.2017ANUNŢ PUBLICITAR. Achiziţie publică. UAT Primăria Măcin inteţionează să achiziţioneze “servicii de lucrări de înregistrare sistematică sectoare casdastrale în cadrul UAT Măcin” conform cerinţe contract de finanţare nr. 7931/2017 încheiat între OCPI Tulcea şi UAT Măcin. Ofertele se vor trimite în format electronic la adresa de email primaria_macin@yahoo.com sau prin fax la nr 0240573950.
16.06.2017Consultare publică. Plan de Mobilitate Urbană Durabilă oraş Măcin
15.06.2017Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
28.04.2017Anunţ-invitaţie de participare la achiziţia directă de produse: “pavele autoblocante tip dublu T-T1 profil I cu dimensiunile de 200x165x60 mm(Lxlxh) culoare gri pentru suprafaţa de 3900 mp şi pavele autoblocante tip dublu T-T1 profil I cu dimensiunile de 200x165x60 mm(Lxlxh) culoare roşu pentru suprafaţa de 100 mp”. Caietul de sarcini este anexat.
12.04.2017ANUNŢ. ÎN ATENŢIA MARILOR ŞI MICILOR FERMIERI. Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul videoconferinţei organizată în data de 07.04.2017 de către APIA – Central la care a participat şi Ministrul Agriculturii, Dl. Petre DAEA, acesta a reafirmat că termenul limită de depunere a cererilor de sprijin pe suprafaţă este 15.05.2017, dată după care activitatea de primire a cererilor de sprijin va fi sistată.
03.04.2017Declanşării procedurilor de selecţie pentru membrii consiliului de admnistratie la SC Edilitar Salub – Term SRL Măcin
03.04.2017ANUNŢ În atenţia beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.
30.03.2017INVITATIE
In vederea inscrierii in catalogul electronic a ofertelor privind servicii de recrutare prestate de un expert independent persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane care va efectua selectia candidatilor pentru posturile de membri in Consiliul de Administratie al SC EDILITAR SALUB-TERM SRL Macin.

08.03.2017PLAN DE SELECŢIE – Componenta Iniţială
Pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie aI SC EDILITAR SALUB – TERM SRL
01.02.2017CĂTRE,
Unităţile Administrativ Teritoriale din judeţul Tulcea
Doamnei/Domnului primar

Reprezentanţii Biroului Teritorial Constanţa ai Instituţiei Avocatului Poporului continuă acordarea de audienţe cetăţenilor din judeţul Tulcea.

31.01.2017În atenţia deţinătorilor de păsări,

Având în vedere situaţia epidemiologică a Europei sub raportul gripei aviare-confirmarea mai multor cazuti de boală în Europa la păsări domestice şi sălbatice, precum şi existenţa în zona Deltei Dunării, în localiţălile Pardina şi Crişan a două focare de gripă aviară la păsări domestice, precum şi un caz de gripă aviară la păsări sălbatice pe lacul Fortuna (UAT Maliuc) – este necesară respectarea de către deţinătorii de păsări, a prevederilor următoarelor acte normative:

25.01.2017Anunţ şi model de cerere pentru calamităţi în sectorul agricol
28.10.2016Anunţ selecţie parteneri în cadrul programului operaţional capital uman 2014 – 2020
12.08.2016ANUNUŢ. Serviciul Public de Asistenţă Socială Măcin organizează concurs în vederea ocupării unor funcţii contractuale vacante din cadrul Centrului de Zi pentru Copii, după cum urmează: 1 post muncitor necalificat (ajutor de bucătar)
06.04.2016ANUNŢ privind depunerea proictului nr. 2 al Asociaţiei Sportive Arrubium Măcin, şi propunerea spre finanţare cu suma de 81.900 ron din partea autorităţii finanţatoare
22.02.2016Lista dosare ANL incomplete şi eligibile la data de 16.02.2016. Lista privind ordinea priorităţii în funcţie de punctaj, privind soluţionarea cererilor de locuinţe ANL
05.02.2016CERERE DE OFERTĂ. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă privind achiziţiile publice – OUG 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, UAT Oraş Măcin, cu sediul in Măcin, str. Florilor, nr. 1, cod postal: 825300, judeţul Tulcea, vă solicită, o ofertă de preţ pentru: “Servicii de lucrări mecanice cu utilaj buldoexcavator ” pentru 700 ore
04.02.2016PROGRAMUL ANUAL al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al UAT Oraş Măcin pe anul 2016, pentru activităţi nonprofit de interes general şi pentru cultele religioase
27.11.2015Lista privind solicitanţii care au acces la locuinţe ANL. Termenul de depunere a contestaţiilor este de 7 zile înceoând de azi, data afişării
27.11.2015Lista dosare ANL incomplete la data de 18.11.2015. Deoarece nu s-au înregistrat suficiente dosare complete se vor putea depune cereri, respectiv completări la dosarele respinse, urmând a se organiza o nouă procedura de înregistrare şi completare a cererilor ANL, pentru ocuparea completă a apartamentelor ANL
23.10.2015Anunţ. Primăria oraşului Măcin, judeţul Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primărului oraşului Măcin:
– referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul Registru Agricol;
– inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul veniturile bugetului local;
– referent, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul veniturile bugetului local;