Clubul de Vacanta

Ca urmare a succesului pe care l-a avut Clubul de Vacanta din vara anului 2014, Biblioteca Orasenesca Macin va continua activitatea Clubului in perioada 20 iulie – 7 august 2015. Read more

Atribuţiile Primarului

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Oraşului Măcin îndeplineşte următoarele atribuţii, după cum urmează:

Art. 68
(1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;

c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;

d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;

e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

f) exercita functia de ordonator principal de credite;

g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;

m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;

o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii

r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

ş) indeplineste functia de ofiter de stare civila;

t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

ţ) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;

v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

(2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

Art. 69
(1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.

(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art. 70
(1) Primarul deleaga viceprimarului sail, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in eel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin.(l )lit.j),m),p),r),v),x),si y).

(2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(l) lita)-f),h),i),k),l)si t),nu pot fi delegate.

Art. 71
(1) In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

Educaţie / Cultură / Sport

Şcoala Gimnazială Nr. 1
Str. Griviţei nr. 11
Telefon: 0240/571559
Fax: 0340100370
Email: scoala1macin@braila.astral.ro
scoala1macin.scoli.edu.ro


Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea”
Str. Florilor nr. 30
Telefon: 0240/571004
Email: scoalaghbanea_macintl@yahoo.com
www.scoala-ghbanea-macin.ro


Liceul “Gheorghe Munteanu Murgoci”
Str. Cetăţii nr. 19
Telefon: 0240/571747, 0240/572735
Fax: 0372872277
Email: murgoci.macin@yahoo.com
murgocimacin.ro


Liceul Tehnologic
Str. Vasile Alecsandri nr. 7
Telefon/Fax: 0240/572719


Biblioteca Orăşenească “Prof. Ion Buzea”
Str. Florilor nr. 31
Telefon: 0240/571830
Fax: 0240/571830
Email: biblioteca.macin@yahoo.com
bibliotecamacin.wordpress.com


Casa de Cultură “Grigore Kiazim”
Str. 1 Decembrie nr. 20
Telefon/Fax: 0340100312


Ansamblul Folcloric “Bujorii Dobrogei”

Instituţii de cult

Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli “Petru şi Pavel”
Str. Sfinţii Apostoli


Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli “Mihail şi Gavriil”
Str. 1 Decembrie


Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae
Str. Vânători
Telefon: 0240/571919


Biserica Ortodoxă Sfinţii Mucenici de la Niculiţel: Zotic, Atal, Camasie şi Filip
Str. Mircea Vodă nr. 34
Preot paroh: Istrati Marian Daniel
www.parohiamacin4.org


Mănăstirea “Sfântul Nicolae şi Sfânta Paraschiva”
Str. Agricultori nr. 2


Mănăstirea “Izvorul Tămăduirii”
În apropierea Izvorului Fântâna de Leac din Culmea Pricopanului


Geamia “Mestan Aga”

Adrese utile

Adrese utile în oraşul Măcin. Dacă doriţi să înscrie-ţi o adresă vă rugăm să completaţi fomularul de aici.

Conducerea Primăriei

PRIMAR: Văcaru Gheorghe

Program audienţe: Joi: 09:00 – 12:00


VICEPRIMAR: Oglan Sorin Horaţiu


SECRETAR: Florin Neacşu

E-mail: secretar@macin.ro

Contact

Adresa

Primăria oraşului Măcin
Măcin, Str. Florilor nr. 1
825300, Judeţul Tulcea, RomâniaProgram cu publicul

Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00


Formular de contact

  Nume complet (*)

  Adresa Email (*)

  Telefon

  Subiect

  Tip cerere
  Cerere acteReclamaţiiInformaţii generale

  Mesaj

  Cod de securitate
  captcha


  Primar, Văcaru Gheorghe
  Program audienţe: Joi: 09:00 – 12:00

  Viceprimar, Oglan Sorin Horaţiu

  Secretar, Neacşu Florin
  E-mail: secretar@macin.ro


  Serviciu Impozite şi Taxe Locale
  Operator rol/Casier: Ion Aurora
  Şef birou: Toader Felicia

  Impozite şi Taxe Persoane Juridice: Călin Virginia – Liliana

  Compartiment Registru Agricol
  Ţurcan Ion
  Ciobotaru Cristina

  Birou Urbanism
  Chirnogea Nicolaie
  Şef birou: Matetovici Mioara

  Birou Buget, Finanţe, Contabilitate
  Popa Titina
  Pătrînoiu Anişoara
  Paraschiv Manuela
  Şef birou: Voicu Cristina

  Compartiment Stare Civilă
  Stoica Vasilica
  Program:
  08:00 – 12:00 – primire documente
  13:00 – 15:00 – eliberare documente

  Birou Consultanţă Proiecte
  Ţurcan Eugen Florin

  Situatii de Urgenţă
  Jalea Marian

  Serviciile din subordinea Consiliului Local:

  1) Direcţia de Asistenţă Socială
  Str. Cetăţii nr. 19, Măcin
  Telefon: 0340100102
  E-mail: dasmacin@yahoo.com
  Director executiv: Tiberius Dascălu

  2) Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor
  Str. Victoriei nr. 16, Măcin
  E-mail: spclepmacin@yahoo.com
  Telefon/fax: 0240571101

  3) SC EDILITAR – SALUB TERM
  Director Pricop Cristian Silviu
  Str. Victoriei, Măcin
  Telefon/fax: 0240572034

  Componenţa Consiliului Local

  Consiliul Local Măcin este compus din aleşii cetăţenilor oraşului. Actualul consiliul local are un mandat pentru perioada 2020 – 2024. Consiliul cuprinde un număr de 17 membri, care se întrunesc o dată pe lună.

  Partidul Naţional Liberal: 8 locuri
  Partidul Social Democrat: 6 locuri
  Partidul Mişcarea Populară: 2 locuri
  Consilier Local Independent: 1 loc

  1Anton TudorelPMP
  2Bâlea PetricăPNL
  3Borţun ŞtefanConsilier Local Independent
  4Călin Coca-SteluţaPNL
  5Cireaşe FlorinPSD
  6Dumitru VladimirPNL
  7Gâdiuţă DănuţPSD
  8Mangâr Mircea-FlorianPNL
  9Mândră IonelPNL
  10Oglan Sorin-HoraţiuPNL (VICEPRIMAR)
  11Paltene DragoşPNL
  12Perianu AlexandruPMP
  13Rusu Ionuţ-AdrianPSD
  14Stoian MirceaPSD
  15Tihanov Livia-NicoletaPSD
  16Teoharidis MihaiPSD
  17Țurcan ValeriuPNL

  Atribuţiile Consiliului Local

  Atribuţiile Consiliului Local extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală

  ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
  (2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:
  a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
  b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
  c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
  d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
  e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.
  (3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
  a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
  b) aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
  c) exercita, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in condiţiile legii.
  (4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
  a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;
  b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea imprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;
  c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;
  d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;
  e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
  f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
  (5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
  a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;
  b) hotărăşte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii;
  c) avizează sau aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
  d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
  (6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
  a) asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
  1. educaţia;
  2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială;
  3. sănătatea;
  4. cultura;
  5. tineretul;
  6. sportul;
  7. ordinea publica;
  8. situaţiile de urgenta;
  9. protecţia şi refacerea mediului;
  10. conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
  11. dezvoltarea urbana;
  12. evidenta persoanelor;
  13. podurile şi drumurile publice;
  14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;
  15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
  16. activităţile de administraţie social-comunitara;
  17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
  18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
  19. alte servicii publice stabilite prin lege;
  b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
  c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
  d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
  e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
  f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.
  (7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
  a) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu personae juridice romane sau străine, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
  b) hotărăşte, in condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
  c) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.
  (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
  (9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.